Harderwijk blijft opvang bieden aan mensen die dat nodig hebben

Geschreven door Redactie

De gemeente Harderwijk wil voor iedereen een gastvrije en vriendelijke gemeente zijn en blijven. Bij deze ambitie past het nemen van verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Belangrijk daarbij is dat er in Harderwijk voldoende politiek draagvlak hiervoor is en blijft.

Daarom geeft het college van B&W er de voorkeur aan het aantal opvangplekken in het asielzoekerscentrum (azc)Kranenburg Noord terug te brengen van 800 naar 500.

Naar aanleiding van het raadsbesluit in januari deed het COA twee voorstellen aan de raad. Het eerste voorstel betreft het in stand houden van 500 permanente opvangplekken en een buffercapaciteit van 300 plekken. Deze plekken kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden. De tweede variant gaat uit van het afbouwen van de capaciteit van opvangplekken in Harderwijk naar 500 plekken met ingang van 1 augustus 2022. Het COA gaf aan heel graag de buffercapaciteit te mogen blijven benutten. Maar het college maakt, gezien het eerder door de raad aangenomen amendement, een andere afweging. Het uiteindelijke besluit is nu aan de gemeenteraad.

Harderwijk speelt met het voorgestelde beleid in op het streven van het Rijk om voorzieningen beter verspreid over het land, meer regio gebonden en kleinschaliger in te richten waardoor draagvlak voor de asielopvang blijft bestaan. Hierin moeten alle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen vindt ook de gemeente Harderwijk. Een oproep daartoe deed het college in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad hiervoor op 7 januari 2021.

Onze Ambassadeurs