Flevolanders meest optimistisch over eigen bijdrage klimaat

Geschreven door Redactie
Flevolanders meest optimistisch over eigen bijdrage klimaat

Inwoners van Flevoland zijn het meest optimistisch over hun bijdrage aan een beter klimaat.

Op de stelling die energiebedrijf Zonneplan hen voorlegde - “Mijn bijdrage als individu aan een beter klimaat doet ertoe” - antwoordde 72,7 procent van de ondervraagden uit Flevoland bevestigend. Dat is een stuk meer dan het landelijk gemiddelde van 64 procent. Het feit dat Flevoland onder meer vooroploopt als het gaat om elektrisch rijden en elektrisch verwarmen zou volgens Zonneplan een belangrijke reden kunnen zijn voor dit verschil.

Uit het onderzoek dat in opdracht van Zonneplan werd uitgevoerd door Panel Inzicht blijkt verder dat men in de provincie Friesland het minst gelooft in de eigen bijdrage aan een beter klimaat. Minder dan de helft is het met de stelling eens (waarbij overigens aangetekend moet worden dat liefst 33 procent ‘neutraal’ antwoordde). Ook in Drenthe is men sceptisch. Hier is het percentage dat het met de stelling oneens is het grootst: 23,4 procent.

Vrouwen positiever over klimaatbijdrage

Met name de vrouwelijke helft van de ondervraagden is positief gestemd over de eigen bijdrage aan een beter klimaat. 69 procent van de vrouwen is van mening dat deze bijdrage ertoe doet. Onder mannen is dat tien procent minder.
Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn enkele opvallende verschillen. Zo zijn jongeren tussen de 18 tot 29 jaar het bovengemiddeld vaak (21 procent) oneens met de stelling. Onder 60-plussers is dit 12 procent. Overigens zijn jongeren ook het meest voorzichtig in hun oordeel. In de categorieën ‘enigszins mee eens’ en ‘enigszins mee oneens’ scoren zij in beide gevallen het hoogst. Zestigers zijn juist het meest uitgesproken in hun oordeel. 19 procent is het ‘helemaal eens’ met de stelling.

Volgens Frank Breukelman van Zonneplan, is bewustwording van de eigen impact essentieel om de energietransitie te doen slagen. “Dat begint bijvoorbeeld met inzicht in de hoeveelheid energie die je verbruikt. Of met begrijpen wat nou eigenlijk het begrip groene stroom inhoudt. Wanneer je dat begint in te zien word je vanzelf enthousiast om slimmer met energie om te gaan. Met dat enthousiasme wakker je je omgeving aan. Ook dát is een bijdrage leveren aan een beter klimaat.”


Onze Ambassadeurs